Terminu skaidrojums

Mājas lapā crediti.lv mēs lietojam dažādus terminus, no kuriem daļa var būt nezināma. Lai atvieglotu informācijas apguvi un uzlabotu lasītāju informētību, esam papildinājuši mājas lapu ar svarīgāko terminu skaidrojumu.

Termini ir sadalīti alfabētiskā kārtībā. Aicinam papildināt vārdnīcu ar trūkstošajiem terminiem, ierakstot to skaidrojumu komentāros.

A

 • Anuitāte – gada maksa, kas ietver procentus un pamatsummu.
 • Aizdevējs (kreditors) – fiziska vai juridiska persona, kas aizdod naudu citai personai.
 • Aizdevēja konts – aizdevēja bankas konts.
 • Aizdevums – vienošanās starp kreditoru un kredītņēmēju par naudas aizņēmuma atmaksu noteiktā termiņā. Aizdevuma nosacījuma var paredzēt pamatsummas ar vai bez procentiem atmaksu.
 • Aizdevuma piešķiršanas komisija – komisijas maksa, ko aizņēmējs maksā kreditoram par naudas kredīta piešķiršanu un lietošanu visā aizdevuma līguma darbības periodā.
 • Aizdevuma termiņš – laika periods, kas aizsākas līguma stāsānas dienā un beidzas kredīta atmaksas dienā.
 • Aizņēmējs – fiziska vai juridiska persona, kas aizņemas naudu vai mantu.
 • Augsta riska kredīts – naudas aizdevums, kas tiek izsniegts uz augstākiem procentiem, pamatojoties uz aizdevēja veikto riska novērtējumu (naudas atgūšanas iespējas, klienta kredītvēsture).

B

 • Banka (kredītiestāde) – finanšu iestāde, kas sniedz finanšu pakalpojumus.
 • Bankas konta izraksts – pārskats par konta turētāja līdzšinējām darbībām ar bankas kontu.

C

 • Cedēt – nodot savas parādsaistības tālāk citai personai.
 • Cedents – persona, kas citai personai nodod savas parādsaistības.
 • Cena – preces vai pakalpojuma vērtība naudas izteiksmē.
 • Centrālā banka (emisijas banka) – valsts iestāde, institūcija, kas pārrauga banku sistēmu, īsteno monetāro politiku un atbild par kredītu apjomu ekonomikā. Latvijā pēdējo funkciju realizē Finanšu kapitāla un tirgus uzraudzības komisija nevis Latvijas banka.

D

 • Darījuma konts-  konts, kas paredzēts pircēja/pārdevēja darījumu nodrošināšanai. Tiek noslēgts trīspusējs līgums, starp pārdevēju, pircēju un banku.
 • Debets – naudas darījums, kas samazina konta atlikumu.
 • Depozīts – naudas noguldījums bankā uz noteiktu termiņu, par ko saņem procentus.

E

 • Eiropas patēriņa kredīta standartinformācija- saskaņā ar 2008. gada 23.aprīļa Eiropas parlamenta un padomes direktīvu par patēriņa kredītlīgumiem 2008/48/EK apstiprināta standarta veidlapa svarīgākās informācijas sniegšanai patērētājam pirms līguma noslēgšanas.
 • EURIBOR – Eiro starpbanku kredītu procentu likme. Likme, par kādu eiro zonas bankas piedāvā eiro resursus starpbanku tirgū. Eiro likmju kotēšanas sarakstā ir iekļautas vadošās bankas no Eiropas Savienības valstīm un vairākas bankas no citām valstīm. EURIBOR likme tiek pievienota bankas pievienotajai kredīta procentu likmei un kopā veido kredīta kopējo procentu likmi.
 • E-identifikācija- elektroniska identifikācija mājas lapā.

F

 • Fiksēta procentu likme- procentu likme kredītam, kas ir nemainīga.
 • Filiāle – Uzņēmuma daļa ar noteiktu organizatorisku pastāvību, kura ir teritoriāli atdalīta no galvenā uzņēmuma atrašanās vietas.
 • Finanšu risks – saistīts ar aizņēmumiem un aizņēmēja spēju tos atmaksāt vai veikt regulārus procentu maksājumus. Finanšu risks ietver kredītrisku, procentu risku, ārvalstu valūtas risku, izdevīguma zaudēšanas risku.
 • Finanšu sistēma – Finanšu institūcijas sistēma valstī, kas tiek izmantota finanšu darījumu noslēgšanai, aktīvu un risku apmaiņai.
 • Finanšu starpnieks – Finanšu institūcija, kuras funkcijās ietilpst mājsaimniecību naudas līdzekļu akumulācija un turpmākais to piedāvājums uzņēmumiem. Finanšu starpniekus iedala 3 lielās grupās – kredītiestādes, apdrošināšanas, investīciju institūcijas.
 • Finanšu tirgus – Tirgus institūciju kopums, kas virza līdzekļu plūsmu no uzkrājumu īpašniekiem pie aizņēmējiem.
 • Finanšu un kapitāla tirgus komisija – Neatkarīga valsts institūcija Latvijā, kuras darbības mērķis ir veicināt ieguldītāju, noguldītāju un apdrošināto personu interešu aizsardzību un finanšu kapitāla tirgus attīstības stabilitāti.

G

 • Gada procentu likme (GPL)- ietver visas izmaksas, kuras klientam var rasties līguma sakarā (procentu likme, komisijas, citas papildus maksas).
 • Galvojums- pienākums atbildēt kreditoram par trešās personas parādu.
 • Galvotājs- fiziska vai juridiska persona, kas galvo par kredīta ņēmēja saistībām.

H

 • Hipotēka- zemesgrāmatā vai Valsts zemes dienestā ierakstīts nekustamā īpašuma ķīlas nodrošinājums atbilstoši Civillikuma prasībām.
 • Hipotekārais kredīts – Aizdevums pret nekustamā īpašuma ķīlu, kas reģistrējama Latvijas Zemesgrāmatu nodaļā.

I

 • Ienākumi – Kādā laika periodā saņemtie līdzekļi, kurus algotā darbā nodarbinātas personas saņem par savu darbu, īpašnieki – no saviem īpašumiem vai ieguldījumiem. Ienākumi ir plašāks jēdziens par jēdzienu ieņēmumi.
 • Investīcijas – Naudas ieguldīšana jebkurā pasākumā ar mērķi gūt peļņu. Lai novērtētu, vai ir vērts ieguldīt naudu vienā vai otrā pasākumā, nepieciešams mēģināt noteikt, ko jūs saņemsiet, salīdzinājumā ar analoģiskām zemāka riska investīcijām.

K/Ķ

 • Komisijas nauda- papildus maksa par finanšu pakalpojumu.
 • Kreditors- fiziska vai juridiska persona, kas aizdod naudu citai fiziskai vai juridiskai personai.
 • Kredītu apdrošināšana- apdrošināšana, kas paredz segt zaudējumus, ja aizņēmējs nav veicis norēķinus ar kreditoru.
 • Kredītu cedēšana- kredītu pārdošana citai kredītiestādei.
 • Kredītreģistrs – elektroniska datubāze, kurā iekļauta informācija par aizņēmēja saistībām.
 • Kredītbrīvdienas – laika posms, kad tiek atlikta aizdevuma pamatsummas atmaksa uz laiku no 1 mēneša līdz 1 gadam. Izvēloties kredītbrīvdienas līguma nosacījumi, bieži vien, kļūst aizņēmējam neizdevīgāki.
 • Kredīta pagarināšana- aizņēmuma termiņa pagarināšana, samaksājot atbilstošu komisijas maksu.
 • Kredītvēsture – informācija par aizņēmēja saistību izpildi.
 • Ķīla – manta (prece), īpašums vai cits aktīvs (akcijas, vekselis u.c.) ko kreditors var saņemt parāda neatmaksāšanas gadījumā.

L

 • LIBOR – Londonas starpbanku kredītu procentu likme, kas pasaulē ir visplašāk izmantotā dolāra īstermiņa procentu likme.

M

 • Mainīgā procentu likme- sastāv no mainīgās starpbanku procentu likmes un bankas noteiktās nemainīgās papildu likmes.
 • Maksājuma kavējums- neievērots aizdevuma atmaskas termiņš.
 • Maksājuma uzdevums – norēķinu dokuments,ar kura palīdzību klients dod uzdevumu komercbankai vai brokerim izpildīt noteiktu uzdevumu. Mūsdienās aizvien vairāk maksājuma uzdevumi tiek doti elektroniskā veidā (internetbankā), aizstājot čekus un speciālās veidlapas.
 • Mikrokredīts – neliels īstermiņa naudas kredīts, kas pieejams gan juridiskām, gan fiziskām personām. Tradicionāli mikrokredīts tiek izsniegts uz laiku līdz 1 gadam.

N

 • Nauda – nacionāli vai starptautiski pieņemts maiņas līdzeklis. Izšķir banknotes, monētas un elektronisko naudu. Nauda tiek pieņemta preču un pakalpojumu apmaksai, parādu dzēšanai, vērtības uzkrāšanai.
 • Norēķinu konts- bankas konts, kurā klients veic naudas pārvedumus (pārskaitījumus).

O

 • Opeatīvais līzings – priekšmeta vai preces ilgtermiņa īre. Līguma nosacījumi paredz, ka pēc līzinga līguma termiņa beigām prece paliek līzinga devēja īpašumā.

P

 • Pamatsumma – naudas summa, kas tiek aizdota, no kuras tiek aprēķināti procenti.
 • Procenti- procenti, kurus aprēķina no pamatsummas.
 • Procentu likme- maksa, ko maksā par kredīta izmantošanu.
 • Pagarināšanas komisija- komisijas maksa, ko maksā aizņēmējs, par kredīta pagarināšanu.
 • Puses- aizņēmējs un/vai aizdevējs kopā.

R

 • Refinansēšana – aizdevuma pārkreditēšana uz citu kredītiestādi (banku).
 • Restrukturizācija – pārstrukturuzācija paredz kredīta atmaksas nosacījumu maiņu. Restrukturuzāciju var ierosināt gan pēc klienta, gan kreditora pieprasījuma.
 • RIGIBOR – Latvijas starpbanku kredītu procentu likme.
 • Rēķins- aizdevēja sagatavots juridiski saistošs dokuments par preču, pakalpojumu apmaksu.

S

 • Saliktie procenti- procenti, kas tiek aprēķināti pamatsummai pieskaitot procentus no iepriekšējā periodā uzkrātajiem procentiem. Saliktie procenti var būt būtiski dārgāki nekā vienkāršie procenti.
 • Saistību nepildīšana- aizdevuma atmaksas nosacījumu nepildīšanu. Praksē izšķir apzinātu un neapzinātu saistību nepildīšanu, kam par pamatu var būt objektīvi kritēriji vai vienkārši kaitniecība.
 • Soda sankcijas – soda nauda, kas tiek piemērota par aizņēmuma atmaksas kavēšanu, saskaņā ar iepriekš noslēgtā līguma nosacījumiem.

T

 • Tiešais līzings – viens no populārākajiem līzinga veidiem uzņēmējdarbībā, kur līzinga objektu iznomā pats iekārtas vai cita materiāltehniskā līdzekļa ražotājs uz līzinga līguma pamata.Tiešais līzings ļauj būtiski samazināt līzinga ņēmēja izmaksas.
 • Transakcija – darījums.
 • Trešā persona jeb trešā puse – persona, kas nav saistīta ar līguma saistību izpildi.

V

 • Valūtas konts – komercbankā reģistrēta klienta (fiziska vai juridiska persona) konts, kurā norēķini tiek veikti ārvalstu valūtā. Vienam klientam var būt vairāki (u) valūtu konti.
 • Vienkāršie procenti – procenti, kas tiek aprēķināti no kredīta vai naudas ieguldījuma sākotnējās vērtības, neņemot vērā aizņēmuma izmantošanas termiņu.